ข่าวกิจกรรม เรื่อง : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ข่าวเมื่อ : วันพุธที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ.2561
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

จากการแข่งขันทักษะทางวิชาการและกีฬา เช่น การแข่งขันทักษะทางศิลปะ

การแข่งขันทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันกีฬาเทควันโด

การแข่งขันกรีฑา และนักเรียนที่ทำนุบำรุงพุทธศาสนา เป็นต้นภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com