ข่าวกิจกรรม เรื่อง : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด ป.5
ข่าวเมื่อ : วันศุกร์ที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ.2560
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ-ยุวกาชาด 

นักเรียนระดับชั้น ป.5 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน  พ.ศ. 2560ภาพทั้งหมด


 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com