ฝ่ายกิจการนักเรียน

   
  นายประพันธ์  ดวงจันทร์
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน/
งานปกครองและระเบียบวินัย


 
 

นางกรรณิการ์ มาเดช
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 

นายธันวา พุ่มบัว
งานกีฬาและป้องกันยาเสพติด
นางสุณิสา วงศ์วาร
งานความปลอดภัยในโรงเรียน

นางสาวนภัสวรรณ โชติจิราภิรมย์
งานส่งเสริมประชาธิปไตย

นางวันเพ็ญ บุญทา
งานเครือข่ายผู้ปกครอง


 
นางรสสุคนธ์ พิจอมบุตร
งานแนะแนว
   
  นางสาวทิพวรรณ ชมชื่น
งานแนะแนว
 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com