ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

   
  นางสาวอุทุมพร ศรีอุดร
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 
 
 
นายชาญณรงค์ ตันกูล   นายกฤษฎา  น้อยปลูก
 
นางสาวศิรินทิพย์ ศิริใหม่
  นายชัยธวัช นันต๊ะ
       งานพัสดุ
 
 
  นางพนิษฐา จันทรา  

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com