งานการเงินและการบัญชี

ครูสนธยา ไทยธวัช
นางกิตติยาภรณ์ กรโกวิท
งานการเงินและบัญชี

 
ครูมัลลิกา หวังพัฒนากุล   ครูจีรเดช เลาคำ ครูมัลลิกา หวังพัฒนากุล
นายวัชรเวศน์ คำมานนท์ นายสุริยา สุวรรณราษฎร์   นายจีรเดช เลาคำ นายดำรงค์ ปาละ  

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com