บุคลากร

      ระดับปฐมวัย

คุณครสุพิน ศักดิ์ฤทธิรณ ครูมนัสนันท์ มุงเมือง
นางสุพิน ศักดิ์ฤทธิรณ นางสาวมนัสนันท์  มุงเมือง นางวนิดา โปธาเจริญ นางสาวนัทธมน  อุ่นคำ นางวราภรณ์  วงศ์อเนก
ครูมารตี แซ่ย่าง
นางสาวทัศนัย ชัยวงศ์ นางสาวพีราภรณ์ พรมสอน นางสาวมาลาตี แซ่ย่าง นางฉันทะนา กันทะสิงห์ นางสาวณัฐฐณิชา ยะแสง
    นายศราวุธ นนทะธรรม    
    นายศราวุธ นนทะธรรม    
         

      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจงจิตต์ ดวงจันทร์
นายอาทิตย์ ซาวคำ นางสายสุนี  จันทร์อินทร์ นางอัมพวัน  นาคง นางนุชรินทร์ คำแผ่น นางจงจิตต์ ดวงจันทร์
นางละอองดาว พงศ์พฤทษทล นางนฤมล ดอกหอม นางรัตนา มงคล นางสาวจุฑามาศ  ธะนะ นายโสภณ ทองเชื้อ
         
       
    นางรัชดาภรณ์ ศรีสุข    
      กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


ครูกาบแก้ว พลซา
นางนิตยา ลมพัฒนา นางอัณฌณาอร ผิวทอง นางกาบแก้ว ยาบัว นางสาวจำเรียน บัวใบ นางสาวสุธารัตน์ ปาหมูแก้ว
นายสิรวิชญ์ ตาคำนิล นางสาวณัฐชยา ปันทะนันท์ นางสาวพัชรา ลวดคำ นายอิทธิชัย มาเรือน นางสาววิลาวัลย์ อริยะโชติญา
     
  นายวิทยากิจ หาญจิตต์   นายมงคล วงค์ไชย  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


ครูชัชนันท์ สุกัณทา
นายภิรมย์ ใจโหล้ง นางสุณิสา  วงศ์วาร นางวราภรณ์  วงศ์สอน นางวันเพ็ญ  บุญทา นางสาวชัชนันท์ สุกัณทา
นายภคพล แสงโย นางสาวพิริยา สีแดง นางสาวกรนันท์ ปิ่นญาติ นางสาวนภาภรภา ปวงวันนา นางสาวกรกนก เทพวัง
      กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ครูดรุณี มณีวรรณ ครูมาลัย ริญญา ครูวรัญญา มหาแก้ว
นางดรุณี มณีวรรณ  นางสาวมาลัย ริญญา นางสาววรัญญา ไชยสกุลทอง นางสาวนภัสวรรณ โชติจิราภิรมย์ นายสุริยา สุวรรณราษฎร์
 
นายเอกชัย จันตร์ตา นางสาวนฤพร จำคำ   นางสาวพัชราภา ขันมะณี นางสาวณิชากร กิติคุณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา


ครูวิลาวัลย์ สุภาพันธ์
นางวิลาวัลย์  สุภาพันธ์  นางแสงสุรีย์ สมมิตร  นางสาวปุริมปรัชญ์ ลุ่มกลาง นายประพันธ์  ดวงจันทร์ นายธันวา  พุ่มบัว
  ครูธีระวุธณ์ แก้วเบี่ยง ครูชาญชัย คงธนพิสิฐกุล  
  นายธีระวุธณ์  แก้วเบี่ยง นายชาญชัย คงธนพิสิฐกุล นายณัฐพล เรือนกูล  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


คุณครอนุชิต เวียงทอง
นางสาวปราวีณา  เทพคำ
นางสาวอุไร คลี่สุวรรณ
นางอุมาพร จันทรวรรณ
นายอนุชิต  เวียงทอง นางสาวเกศินี  กระจ่างรัตน์
นางสาวเบญจมาศ มหาวัน นายวชิระ ภู่พันธ์มิตร นายธเนตร ก๋องตา นางสาวมัชณิมา ใจจุมปา
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


ครูกรรณิการ์ มาเดช
นายชาญณรงค์  ตันกูล นางกรรณิการ์  มาเดช นายสมศักดิ์ เชื้อเมืองพาน นางพรพิทยา  จูงใจ นางสาวไพจิตร สุวรรณ์
     
  นายกฤษฎา  น้อยปลูก   นางสาวศิรินทิพย์ ศิริใหม่  
      กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสุพรรณี อินทจักร์

นางสาววราภรณ์ กันธิยะ  นางสาวเสาวนีย์ ณ ใจบุตร นางเสาวณีย์ สุบิน นางสาววิมลวรรณ  เอื้อเฟื้อพันธุ์
นายจีระพล  พิรุณไพศาล นายรณชิต อภัยวาทิน นางสาวพรรณวรท นาสวัสดิ์ นางสาวภัทราวรรณ รุ่งเรืองวงค์ นางสาวฐิติชญา เกียรติ์ศิริศักดิ์
         
         
         
         
         
    ครูพิเศษ    
     
  นางสาวขวัญชนก อนุวัฒนวงศ์
 

Mr. Dilland John Norton

 

 
     ครูแม่บ้าน

  ครูมารตี แซ่ย่าง ครูมารตี แซ่ย่าง ครูมารตี แซ่ย่าง  
  นางสาวนุชพันธ์ ศิริสัมพันธ์ นางจุฬาลักษณ์ แสนมหาวงค์ นางสาวอริศรา โกฎคำลือ  

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com