ฝ่ายวิชาการ

นางสาวชัชนันท์ สุกัณทา นางพนาวัลย์ มหาวัน นางอัณฌณาอร ผิวทอง


       งานห้องสมุด

วันเพ็ญ บุษดี
นางวันเพ็ญ  บุษดี
บรรณารักษ์ห้องสมุด


 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com