ระเบียบข้อบังคับ


ระเบียบโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตนของนักเรียน พ.ศ. 2556

**********************************

      ปลายทางของการศึกษา  คือ  อุปนิสัยที่ดีงาม  (ศรีสัตยาไสบาบา)  อุปนิสัยที่ดีงามของนักเรียนโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ คือ    กิริยามารยาทงาม    การทำความดี    มีน้ำใจ    มีวินัย    ความรับผิดชอบ   เป็นคุณค่าของความเป็นคนดีที่เราต้องการสร้างคนดีไปสู่สังคม   ซึ่งหมายความว่า    นักเรียนจะต้องได้รับการสนับสนุนผลักดันจากครอบครัว  โรงเรียน  และเพื่อนๆ ด้วย  เพื่อให้นักเรียนมีอุปนิสัยที่ดีงาม จึงกำหนดระเบียบส่งเสริม  ป้องกัน  และเฝ้าระวังเกี่ยวกับวินัยและความประพฤติของนักเรียน  ดังนี้

3.1  การสร้างนิสัยให้กับนักเรียน

3.1.1 นักเรียนทุกคนต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียน    ตามระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้อง  เรียบร้อยตลอดเวลา
3.1.2 โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนใส่เครื่องประดับทุกชนิด   ขณะแต่งเครื่องแบบนักเรียน     ( ยกเว้น นาฬิกาข้อมือ ) 
ห้ามใช้เครื่องสำอางตกแต่งร่างกาย  ห้ามสัก เจาะอวัยวะในร่างกาย  ห้ามนักเรียนทุกคนดัดผม  ย้อมผม  และซอยผมทุกกรณี   
ไม่มีนโยบายให้แต่งกายตามสมัยนิยม
3.1.3 นักเรียนต้องมาเรียนให้ทันตามเวลาที่กำหนด   ก่อนเวลา  08:00  น.   ไม่มาสาย    ไม่ขาดเรียน โดยไม่มีสาเหตุ    การลากิจ    
ลาป่วย    ลาไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ    ต้องส่งใบลาทุกครั้ง  กรณีป่วยกะทันหันให้ผู้ปกครองโทรศัพท์แจ้งครูประจำชั้น  หรืองานอำนวยการ
3.1.4 เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัย  ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียนทุกกรณี  เว้นแต่มีเหตุจำเป็น  โดยผู้ปกครองมารับและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
3.1.5  นักเรียนทุกคนต้องเข้าห้องเรียน   เพื่อเรียนรู้ตามตารางสอนตรงเวลา  ส่งงานหรือการบ้านตรงตามเวลา  ไม่หลบหลีกลอกการบ้านเพื่อน
3.1.6  ไม่ทำผิดกฎระเบียบ  ปฏิบัติตามกฎจราจร   ไม่นำสิ่งผิดกฎหมาย   เช่น   อาวุธ  วัตถุอันตราย  ไพ่  เกมการพนัน  สื่อลามกทุกชนิดเข้าไปเล่น  ใช้หรือเผยแพร่ในโรงเรียน

3.2  การเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียน
3.2.1 การใช้วาจา  กริยามารยาทไม่สุภาพเรียบร้อยต่อผู้อื่น หรือล่วงละเมิดทั้งร่างกาย  วาจาหรือทำร้ายจิตใจผู้อื่น
3.2.2 นักเรียนต้องไม่ประพฤติผิดโดยการลักขโมย  การทำลายทรัพย์สินผู้อื่น  และทรัพย์สินของโรงเรียน
3.2.3 นักเรียนต้องไม่เที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน   โดยไม่มีบิดามารดาดูแล
3.2.4 นักเรียนต้องไม่ทะเลาะวิวาท   เสพของมึนเมา   สูบบุหรี่   เสพยาเสพติด     และไม่เป็นผู้จำหน่าย  ไม่ประพฤติตนในทำนองชู้สาว
3.2.5 นักเรียนต้องไม่ทุจริตการสอบ   ไม่ปลอมแปลงแก้ไขเอกสารใดๆ
3.2.6 นักเรียนต้องไม่ประพฤติตนให้เสื่อมเสียต่อตนเอง  ครอบครัว  และโรงเรียน

3.3 การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
3.3.1 ครูประจำชั้น  ครูหัวหน้าระดับ  ครูแนะแนว  ครูฝ่ายพัฒนาวินัย  มีหน้าที่ส่งเสริม  ช่วยเหลือดูแลนักเรียนตามบทบาทหน้าที่  และใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3.2 เมื่อครูพบเห็นเรื่องการผิดระเบียบวินัย   จะแนะนำว่ากล่าวตักเตือน   และแจ้งครูประจำชั้น  หรือครูผู้เกี่ยวข้อง
3.3.3 ผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน    มีหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน   เฝ้าระวัง  และประสานงานกับโรงเรียนอยู่เสมอ   เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน
3.3.4 เมื่อพบปัญหา     หรือการทำผิดของนักเรียน    ไม่สามารถช่วยเหลือแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมได้  จะทำการส่งต่อ  ดังนี้
 
3.3.4.1 ส่งต่อภายใน   จากครูผู้พบเห็นเหตุการณ์    ส่งครูประจำชั้น    ฝ่ายพัฒนาวินัย  ครูแนะแนว    แล้วแต่กรณี
3.3.4.2 ส่งต่อภายนอก    เมื่อรายงานผู้รับใบอนุญาต   หรือผู้อำนวยการโรงเรียน    แล้วยัง  ไม่สามารถปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนได้    จำเป็นต้องส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ  หรือดำเนินการอื่นๆ   ให้ผู้ปกครองรับนักเรียนไปดำเนินการต่อไป
3.3.5 นักเรียนที่เข้าใหม่    จะได้รับการอบรมพัฒนาเรื่องความรู้ความเข้าใจ      เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่   และการรักษาวินัยจากฝ่ายพัฒนาวินัยของโรงเรียน

3.4  การลงโทษนักเรียน
  การลงโทษนักเรียนเป็นไปตามระดับความผิดของนักเรียนที่ปรากฏชัดเจน มีหลักฐานได้รับการยอมรับจากตัวนักเรียน  มี 3 สถาน คือ
3.4.1 การว่ากล่าวตักเตือน     เป็นการแจ้งความผิดให้นักเรียนทราบ      ซึ่งเป็นความผิดไม่ร้ายแรง   ครูประจำชั้นหรือครูฝ่ายพัฒนาวินัยหรือผู้ที่พบเห็นจะว่ากล่าว  อบรมสั่งสอนให้นักเรียนยอมรับ  และแก้ไขพฤติกรรมตนเอง
3.4.2 ทำทัณฑ์บน     เป็นการลงโทษนักเรียนที่มีความผิดร้ายแรง     โดยแจ้งให้ผู้ปกครองมารับทราบความผิด  และให้ทำกิจกรรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง
3.4.3 การเปลี่ยนโรงเรียน  ในกรณีที่นักเรียนประพฤติผิดซ้ำซาก  ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดี  ขึ้นได้  ผู้ปกครองต้องมาลาออกและไปศึกษาต่อโรงเรียนอื่น  เพื่อปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่

.............................................................................................

 


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com