จุดเน้นหลักสูตร


          โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ได้ดำเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการ
หลักสูตรสถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กำหนดเป้าหมายจุดเน้น
ของหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ดังนี้

1.พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถมี ทักษะชีวิตและมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร

2. ส่งเสริมพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และคิดแบบมีวิจารณญาณเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมยุคใหม่อย่างมีความสุขบนพื้นฐานแนวคิดแบบพอเพียง

 
       วิสัยทัศน์หลักสูตร
     หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนซึ่งเป็นกำลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทย และเป็นพลโลกยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ตลอดจนทักษะพื้นฐานในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหา การดำเนินชีวิตและการใช้เทคโนโลยีรักษาสิ่งแวดล้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยรวมทั้งเจตคติที่จำเป็นต่อการศึกษา ต่อการประกอบอาชีพการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองให้เต็มตามศักยภาพ

 

       คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

        โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้
 
รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย
ใฝ่เรียนรู้
อยู่อย่างพอเพียง
มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ


.............................................................................................
 


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com