ปฏิทินโรงเรียน
ที่ วัน/เดือน/ปี กำหนดการ ระดับชั้น เทอม ปีการศึกษา
1 วันจันทร์ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 - วันศุกร์ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2560 วันที่ 25-29 ก.ย. 2560
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.4-6
วันที่ 27-29 ก.ย. 2560
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ม.1-3
วันที่ 28-29 ก.ย. 2560
สอบปลายภาคนักเรียนชั้น ป.1-6
ทุกระดับชั้น 1 2560โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com