ปฏิทินโรงเรียน
ที่ วัน/เดือน/ปี กำหนดการ ระดับชั้น เทอม ปีการศึกษา
1 วันจันทร์ที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 เปิดภาคเรียนที่ 2/2560 ทุกระดับชั้น 1 2560โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com