วิสัยทัศน์ / เป้าหมาย / พันธกิจ / ปณิธาน
 

       วิสัยทัศน์ (VISION)

        
จัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ให้มีคุณธรรม นำความรู้  มุ่งสู่ความเป็นสากล

      เป้าหมาย (TARGET)

1.
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถตามเกณฑ์สมรรถนะ  (Teachers and Competency) ได้รับการพัฒนาด้านการสอน  การวิจัย  และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

2.
นักเรียนทุกคน มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีศักยภาพในการอ่าน คิด คำนวณ วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีทักษะชีวิตเชิงสังคม สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ

3.
ผู้บริหาร  ผู้ปกครอง  ชุมชน  และองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  สมาคมผู้ปกครองและครู มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา  เป็นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อน วิสัยทัศน์  พันธกิจไปสู่เป้าหมาย  ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.
ยกระดับคุณภาพการสอน  การเรียนรู้ของนักเรียน  ให้สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติ  และมาตรฐานสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

      พันธกิจ (MISSION)

     พัฒนาส่งเสริมครู  บุคลากรทางการศึกษา   นักเรียนและผู้ปกครอง  ให้ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ นักเรียนเป็นบุคคล  ที่มีความรู้ มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล

 

        


      ปณิธาน (RESOLUTION)

มุ่งสร้างคนดี   มีความรู้   สู่สังคม

 

  


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com