ปรัชญาการศึกษา
 

        ความรู้ดี มีคุณธรรม เอื้อประโยชน์สังคม

 

ความรู้ดี   หมายถึง  การมุ่งพัฒนาให้นักเรียน มีความรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน แสวงหาความรู้และ
หมั่นศึกษา ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดำรงชีวิตทั้งยังปลูกฝังให้นักเรียนมีความ
รับผิดชอบ
 
มีคุณธรรม   หมายถึง  การมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณค่าและคุณธรรม
โดยมีความสมบูรณ์ในจริยธรรมที่สำคัญเป็นหลักในการดำรงชีวิต ปลูกฝังให้
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัยของตนเองของโรงเรียนและสังคม
ซื่อสัตย์ ขยัน กตัญญู ประหยัด ตรงเวลา  รู้จักแสดงความเคารพและสามารถทำงาน ร่วมกับผู้อื่นได้
 
เอื้อประโยชน์
สังคม
  หมายถึง   การมุ่งเน้นให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่งเสริมสนับสนุนให้
นักเรียนมีความสัมพันธ์ กับชุมชน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านศาสนา
ด้านกีฬาศิลปวัฒนธรรมและวิทยาการต่างๆ  เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับไป
พัฒนาตนให้สามารถดำรงชีวิต และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข


 

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com