ประวัติโรงเรียน              โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เดิมชื่อ “ โรงเรียนอนุบาลโกวิทธำรง ” ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2499 โดยมี นางสาวกาลันต์ กรโกวิท เป็นผู้รับใบอนุญาต , ผู้จัดการและครูใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 739 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 1,600 ตารางวาเป็นอาคาร
ไม้ 2 ชั้น 1 หลัง กว้าง 12.50 เมตร ยาว 16 เมตร จำนวน 3 ห้องเรียน 4 ห้องประกอบการได้รับอนุญาต
ให้รับนักเรียนไปกลับ ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบครึ่ง ถึง 6 ขวบครึ่ง เข้าเรียนในชั้นอนุบาลปีที่ 1- อนุบาลปีที่ 2 จำนวน 163 คน

29
กันยายน พ.ศ. 2499 โรงเรียนได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนทั้งประจำและไปกลับ
19
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนระดับประถมศึกษา
12
ธันวาคม พ.ศ. 2503 ได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนอนุบาลโกวิทธำรง” เป็น “โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ”
19
มีนาคม พ.ศ. 2507 ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
26
มิถุนายน พ.ศ. 2507 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนสร้างใหม่เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น ห้องเรียนขนาด 8 x 6 เมตร ชั้นล่างมี 3 ห้อง ชั้นบนมี 3 ห้อง และได้รับอนุญาตให้ รับนักเรียนได้ 604 คน
กันยายน พ.ศ. 2507 ได้ซื้อที่ดินอีกแปลงหนึ่ง ตั้งอยู่เลขที่ 73 ถนนเชียงใหม่ - ฝาง ต .ศรีภูมิ
อ .เมือง จ .เชียงใหม่ ได้ปลูกสร้างอาคารถาวร 3 หลัง รวมทั้งหมด 33 ห้องเรียน
1
มิถุนายน พ.ศ. 2508 ได้รับครูผู้ชายเข้าทำงาน จากเดิมรับเฉพาะครูผู้หญิง


               มิถุนายน พ.ศ. 2508 โรงเรียนได้ย้ายจาก เลขที่ 739 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มาตั้งที่ เลขที่ 73 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันมีเนื้อทีทั้งหมด 8 ไร่ 20 ตารางวา ได้รับอนุญาตให้รับนักเรียนชายและหญิง ทั้งประจำและไปกลับ ที่มีอายุ 3 ขวบบริบูรณ์ขึ้นไป เข้าเรียนในชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนไม่เกิน 4,050 คน

โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com