ข้อมูลทั่วไป

ชื่อสถานศึกษา
: โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
อักษรย่อ : กธ.
ตราประจำโรงเรียน :
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า
คติพจน์ : " จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ " แปลว่า "จิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำสุขมาให้"
ผู้ก่อตั้ง : คุณยายกาลันต์  กรโกวิท
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ : คุณครูเสาวลักษณ์  กรโกวิท
ผู้อำนวยการ : คุณครูนิยดา กรโกวิท
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-221793 หรือ 053-221537
หมายเลขโทรสาร(fax) : 053-404222ข้อมูลนักเรียน :
ก่อนประถมศึกษา 215
คน
ประถมศึกษา
1058
คน
มัธยมศึกษาตอนต้น
500
คน
มัธยมศึกษาตอนปลาย
205
คน
รวมทั้งสิ้น
1,977
คน
ข้อมูลครูและบุคลากร :
ครูชาย
28
คน
ครูหญิง
84
คน
รวม
112
คน
นักการ
12
คน

ข้อมูลทรัพยากรทางการศึกษา :
อาคารเรียน
5
หลัง
อาคารประกอบ
3
หลัง
ห้องเรียน
60
ห้อง
ห้องปฏิบัติการ
17
ห้อง
ห้องคอมพิวเตอร์
3
ห้อง
ห้องสมุด
2
ห้อง
ห้องส้วม
3
หลัง


โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ : Kowittamrongchiangmai School | เลขที่ 73 ถ.ช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร. 053-221793 ต่อ 11,12 fax :053-404222 E-mail : ktc_inno@hotmail.com